Google+

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
  • บจก.รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 จำกัด

       195-0-31022-0  ธ.กสิการไทย สาขา ราชบุรี ออมทรัพย์

  • สุขชาติ  โฆษะบดี

       195-1-03469-6 ธ.กสิกรไทย สาขา ราชบุรี กระแสรายวัน

******เมื่อลูกชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานในการโอนเงินกลับมาให้ทางร้าน *****

  • Fax : 032-316793
  • E-mail : rsc_12@hotmail.com,rk.ceramic4@gmail.com
Visitors: 178,512